آتش سوزی یک ساختمان چهار طبقه در پارک ارم + فیلم

سقف یک ساختمان چهار طبقه در پارک ارم که در حال بازسازی بود دچار حریق شد. 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/672456-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

سقف یک ساختمان چهار طبقه در پارک ارم که در حال بازسازی بود دچار حریق شد.