آخرین قیمت خودرو در بازار/راناپلاس ۴٢۵ میلیون تومان شد

٢٢٣٢٢٣


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1711406/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DB%B4%D9%A2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

جدول زیر دربردارنده قیمت خودرو در بازار در چهارمین روز دی است .

آخرین قیمت خودرو در بازار/راناپلاس ۴٢۵ میلیون تومان شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،افرایش قیمت خودرو حالا به پاشنه آشیل دولت سیزدهم تبدیل شده است.