آغاز فصل جدیدی از همکاری های اقتصادی ایران و چین

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد جمشیدی در توییتر نوشت :فصل جدیدی از همکاری های گسترده اقتصادی و اعتماد متقابل سیاسی بین ایران و چین آغاز شد. مذاکرات رؤسای جمهور منجر به توافقات مهمی در حوزه های اقتصادی، تجاری، مالی، ترانزیت و فناوری شد. درباره تحولات راهبردی بین المللی و مسائل منطقه ای نیز بحث شد و ابتکارهای سازنده ای مطرح گردید.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-29/701451-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86