آمار درباره‌ی گوشت/ عرضه‌ی گوشت قرمز چقدر کاهش داشت؟

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد 1402 جمعاً ٤١٬0٧٣ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد 1402 با ماه مشابه سال 1401 نشان‌دهنده کاهش ٢٦ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در مرداد 1402 نسبت به ماه مشابه سال 1401 برای گوسفند و بره ٣٨ درصد، برای بز و بزغاله ١0 درصد، برای گاو و گوساله ١٩ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ٢٧ درصد کاهش، و برای شتر و بچه‌شتر ٩٣ درصد افزایش داشته است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ٢٢٬١٩٨ تن، ٥٤ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ١٤٬٧٧١ تن، بز و بزغاله با ٣٬0٦٤ تن، و سایر انواع دام با ١0٤0 تن، به‌ترتیب ٣٦ درصد، ٧٫٥ درصد و ٢٫٥ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

220


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1816595/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد 1402 نسبت به ماه قبل (تیر) در حدود ٨ درصد کاهش داشته است.

مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مرداد سال جاری را منتشر کرد.