آموزش بافتنی؛ ساده ترین روش بافت دستکش با دو میل + فیلم

این دستکش با بافت ساده و پایه اماده میشود که با مقیاس و اندازه توضیح داده شده تا بتوانید برای تمام سایزها ببافید و در روزهای سرد زمستان برای خانواده و خودتان و دوستانتان ببافید.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/688904-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85