آپشن های ژیان در تبلیغات سال ۵۵

عصر تاریخ نوشت : دراین خبر عکسی از تبلیغات ژیان و آبشن های آن را در سال ۱۳۵۵ می بینید که نسبت به برخی ماشین های امروزی فقط یه شیشه بالابر برقی کمتر دارد …


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1699852/%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B5%DB%B5

آپشن های ژیان در تبلیغات سال ۵۵