اتاق باید عضو و کمیسیون محور باشد

وی افزود: رییس اتاق بازرگانی در مراکز تصمیم‌گیری عضو است و در همه مراکز اقتصادی حضور دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین، محسن بهرامی ارض اقدس گفت: من هم در حوزه بازرگانی و هم دولت فعال بوده‌ام.

اساسا اتاق مسئولیت اجرایی ندارد و به عنوان مشاور سه قوه مطرح شده است.

اگر بپذیریم رییس اتاق، سخنگوی بخش خصوصی است باید مواضع اتاق را حاصل جمع و برآیند اعضای اتاق و فعالان بخش خصوصی بدانیم.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/721647-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF