اتمسفر دیدنی ورزشگاه الاتحاد طی مراسم معارفه کریم بنزما + فیلم

اتمسفر دیدنی ورزشگاه الاتحاد طی مراسم معارفه کریم بنزما + فیلم

منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/720647-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%85%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85