ارتفاع آب در برخی مخازن تهران ۷۰ سانتی‌متر شد در حالی که باید ۴ متر باشد!


تسنیم نوشت:مجدی زاده معاون بهره برداری شرکت تامین و تصفیه آب تهران گفت:­ در برخی از مخازن شهر تهران که ارتفاع آب باید در حد ۴ متر باشد، حدود ۷۰ سانتی متر است. مجدی زاده گفت: در حال حاضر ذخیره آب شرب در مخازن تهران حدود ۶۰۷ هزار مترمکعب و میزان مصارف، نزدیک به ۴۰ هزار لیتر در ثانیه است, اما میزان آب تولید در هر ثانیه، نزدیک به ۳۰ هزار لیتر است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1688039/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B7%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF