از زندان اوین چه خبر؟ / اوین چند روز پس از حادثه

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/674773-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87

دو روز بعد از حوادث زندان اوین، رصد میدانی آرامش در این ندامتگاه را نشان می‌دهد.

دو روز بعد از حوادث زندان اوین، رصد میدانی آرامش در این ندامتگاه را نشان می‌دهد.