از زندان اوین چه خبر؟ / اوین چند روز پس از حادثه

دو روز بعد از حوادث زندان اوین، رصد میدانی آرامش در این ندامتگاه را نشان می‌دهد.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/674773-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87دو روز بعد از حوادث زندان اوین، رصد میدانی آرامش در این ندامتگاه را نشان می‌دهد.