استفاده از نیروهای توانمند ویژگی بارز وزیر پیشنهادی راه و شهرسازینماینده مردم رودبار در مجلس گفت: آقای بذرپاش در دیوان محاسبات به هیچ عنوان اتوبوسی عمل نکرد و از نیروهای توانمند و کارآمد در این بخش استفاده کرد.


منبع: https://tn.ai/2817208