استندآپ کمدی ترامپ با تقلید حرکات بایدن! + فیلم

استندآپ کمدی ترامپ با تقلید حرکات بایدن! + فیلممنبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/737110-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%BE-%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85