اشتباه عجیب داور در بازی نفت + فیلم

عدم اخراج بازیکن نفت، بازیکن نفت در طول بازی دو کارت زرد دریافت کرد ولی اخراج نشد.

عدم اخراج بازیکن نفت، بازیکن نفت در طول بازی دو کارت زرد دریافت کرد ولی اخراج نشد.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/661637-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85