اظهارات امیرعبداللهیان درباره وضعیت حقابه هیرمند + فیلم

امیرعبداللهیان افزود: درخواست روشن ما از طرف افغانستانی این است که تا زمان از دست نرفته دریچه‌های سد را باز کند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/717120-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

به گزارش اقتصادآنلاین، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه گفت: طرف افغانستانی درمورد حقابه هیرمند مدعی شده سدِ روی آن آب کافی ندارد. به آن‌‌ها گفتیم باید تیم فنی ایران از سد بازدید کند و بر مبنای آن قضاوت شود که آب در سد وجود دارد یا نه.