افزایش مجدد نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی بهمن

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی تغییرات نرخ سود بین بانکی مربوط به هفته پایانی بهمن ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر این اساس رقم آن به ۲۲.۵۴ درصد افزایش یافت. 

از طرفی، حداقل نرخ توافق بازخرید که در ماه گذشته ۲۱ درصد بود، اکنون به ۲۲.۵ درصد رسیده است. 

نرخ بازار بین بانکی در انتهای ماه گذشته ۲۱.۰۴ درصد بود که اکنون این رقم، افزایش ۱ و نیم درصدی را نشان می‌دهد. 

همچنین طبق اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند با رشد به‌ترتیب ۲ و ۳واحد  درصدی به ترتیب به ۲۴ و ۱۷ درصد افزایش یافته‌اند./ اقتصاد آنلاین


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/701766-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86