افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور/ تورم خوراکی ها ۷۰.۷ درصد

همچنین در ماه جاری گروه «روغنها و چربیها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مهر ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۰.۸ درصد برای دهک دهم تا ۴۸.۷ درصد برای دهک اول است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۳.۲ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۰واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۲.۳ درصد و ۴۶.۲ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ۰.۸ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ١,١ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ۴.۷ واحد درصدی به ۷۰.۷ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۷ واحد درصدی به ۳۶.۱ درصد رسیده است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

۲۲۰ ۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1686838/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DB%B7%DB%B0-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۸.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۶ درصد بیشتر از مهر ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه مهر ۱۴۰۱ به ۳.۰ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۲ درصد و ۳.۵ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۷.۷ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۳.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

بیشتر بخوانید :

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (شهریه مدارس و دانشگاه‌ها) و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه مهر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری