انتقاد فاطمی امین از لایحه اصلاحی مجلس در خصوص قانون اسقاط خودرو

فاطمی امین در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: متن ارائه شده توسط مجلس کل لایحه دولت را عوض کرده است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/673284-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

فاطمی امین در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: متن ارائه شده توسط مجلس کل لایحه دولت را عوض کرده است.