انفجار مهیب در پایتخت رومانی+ فیلم


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/732692-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

انفجار مهیب در پایتخت رومانی+ فیلم