انیمیشن مینیون ها؛ این قسمت دوستی با فضایی هابه گزارش اقتصادآنلاین؛ در قسمت جدید انیمیشن مینیون ها، یکی از مینیمون ها به دنبال حیوان خانگی به عنوان دوست است که با موجود فضایی برخورد می کند و..


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/686140-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7