اولین ربات انسان نمای آفریقایی رونمایی شد + فیلم

مهندسان نیجریه‌ای اولین ربات انسان نمای آفریقایی را ساختند. این ربات که اومیفی نام دارد علاوه بر توانایی گفتار به پنج زبان بومی نیجریه‌ای و چند زبان بین المللی، می‌تواند فرمان‌های گفتاری را نیز پاسخ دهد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/687728-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85