اگر به پیامک اول کشف حجاب توجه نکنید، این پیام را دریافت می کنید + عکس

اگر به پیامک اول کشف حجاب توجه نکنید، این پیام را دریافت می کنید + عکس


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-86/714397-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3به گزارش اقتصاد آنلاین؛ پیامک اول در تاریخ ۳۰ فروردین و پیامک دوم هم در دهم اردیبهشت ارسال شده و محتوای آن خبررسانی درباره توقیف خودروی مالک به مدت ۱۵ روز است.