اگر جانتان را دوست دارید آیفون ۱۳ دست نگیرید! + فیلم

یک سارق پس از دستگیری مقابل خبرنگاران به مردم توصیه عجیبی درمورد آیفون ۱۳ کرد و گفت: اگه جونتون را دوست دارید آیفون ۱۳ دست نگیرید.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/690009-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85