این مدل رنو مگان ۶۹۰ میلیون تومان قیمت خورد! + لیست قیمت کارکرده

برند

۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت (تومان)


۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۱

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰


رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۷,۰۰۰ کیلومتر

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/726354-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر

۷۰,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۸۹

۱۳۹۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

قیمت روز انواع مگان


۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰


کارکرد

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۶۲,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۱

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱۳۹۱

۱۳۹۱

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

مدل / سال ساخت

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.

منبع: باما
۱۳۹۱

۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰


۸۱,۰۰۰ کیلومتر

۷۸,۰۰۰ کیلومتر

۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر

۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۱

۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر