بانک مرکزی: رشد اقتصادی کشور به 3.6درصد رسید- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به‌قیمت پایه (و به‌قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه‌ماهه دوم سال 1401 به رقم 4154.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه‌ماهه دوم نیمه نخست سال گذشته، رشد 3.6درصدی را نشان می‌دهد، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 3.1 درصد بود.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال 1401 “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به‌قیمت‌های ثابت سال 1395 به‌ترتیب به 7748.9 و 7104.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب با افزایش 3.0 و 2.7 درصدی همراه بود. لازم به ذکر است که تحقق رشد اقتصادی 3.0درصدی در نیمه نخست سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال ‌1400 (معادل 4.4 درصد)، حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.


منبع: https://tn.ai/2825173

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب فعالیت‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد، رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال 1401 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده تمامی گروه‌های “کشاورزی”، “نفت و گاز” ، “صنایع و معادن” و “خدمات” به‌ترتیب معادل 0.8، 10.4، 6.9 و 2.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن می‌باشد. به‌لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه‌ماهه دوم سال 1401 “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” از نرخ‌ رشد 7.3درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گردید که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر سه بخش “ماشین‌آلات”، “ساختمان” و “سایر تشکیل سرمایه” به‌ترتیب معادل 13.6، 3.9 و 0.8 درصد بوده است.