بانک مرکزی واریز 5 میلیارد و 573 میلیون یورو پول ایران در قطر را تأیید کردرئیس کل بانک مرکزی در مورد آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی گفت: 5 میلیارد و 573 میلیون یورو به حساب 6 بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد.


منبع: https://tn.ai/2957917