بایدن همچنان سوژه می شود؛ سردرگمی در دیدار رسمی + فیلم

ویدیویی از سرگردانی جوبایدن در دیدار با محمود عباس را ببینید. 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/653441-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

ویدیویی از سرگردانی جوبایدن در دیدار با محمود عباس را ببینید.