با تورم ۴۵ درصدی همه مردم در زیان هستند


این یادداشت نگاهی گذرا به مهمترین وقایع روزهای اخیر دارد و مروری است بر مهمترین اخبار ایران و جهان.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1716510/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF