با کمتر از ۲۰۰ میلیون هم می توان پراید خرید + جدول قیمت

در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو پراید در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید.

قیمت بازار انواع خودرو پراید
برند مدل(سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)
پراید، ۱۱۱ SE ۱۳۹۶ ۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پراید، ۱۳۱ SL ۱۳۹۰ ۲۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پراید، ۱۳۱ SE ۱۳۹۵ ۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پراید، ۱۳۱ LE ۱۳۹۲ ۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پراید، ۱۳۱ SE ۱۳۹۶ ۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
پراید، ۱۳۱ SL ۱۳۹۱ ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پراید، ۱۳۱ SX ۱۳۹۳ ۱۲۳,۴۵۶ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پراید، صندوق دار ۱۳۸۵ ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/711423-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA