با ۸۰۰ میلیون تومان می توانید چانگان دنده اتومات بخرید + جدول قیمت ها

۵۰,۰۰۰ کیلومتر

کارکرد (کیلومتر)

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۷

۳۴,۰۰۰ کیلومتر

۷۸,۰۰۰ کیلومتر

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت بازار انواع خودرو چانگان


۱۳۹۸

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۷

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای چگان به دست خواهید آورد.
۸۵,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۵

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۷۰,۰۰۰ کیلومتر

نوع خودرو

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/720831-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7

۱۳۹۸

منبع: باما

قیمت (تومان)


چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

مدل(سال ساخت)

۱۳۹۶

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۷

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰


۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰