با ۸۳۰ میلیون تومان مگان بخرید + لیست قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.

۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰


مدل / سال ساخت

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱۳۹۱

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۰

قیمت روز انواع مگان


رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۱

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۰

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر

۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۱

۱۳۸۹

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۱

۱۳۹۱

قیمت (تومان)


رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر

برند

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰


رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718186-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

۱۷۹,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۱,۰۰۰ کیلومتر

کارکرد

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰