ببینید | طعنه وزیر اسبق رفاه به قیمت اجاره مسکن: در آلمان…

محمدحسین شریف زادگان، وزیر اسبق رفاه گفت: در دولت قبل، مصوب کردند، اجاره بها نباید بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد، آیا اجرا شد؟ چرا اجرا نشد؟ چون ضمانت اجرایی نداشت.در آلمان افزایش بیش از ۲۰ درصدی اجاره‌بها خلاف قانون است. منبع: نوداقتصادی


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1809759/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86