برای این افراد پول کارت‌به‌کارت نکنید! + فیلم

به گزارش اقتصاد آنلاین، برخی از فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات برای فرار مالیاتی، مشتریان را وادار به کارت به کارت کردن مبلغ خرید می‌کنند. یک موشن گرافیک درباره این موضوع ساخته شده است که در ادامه گزارش مشاهده می‌کنید.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/726025-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85