برای کاهش فشار خون این شکلات را بخورید

مداخلات انجام یافتـه بــا محصــولات مشــتق از کاکــائو دارای فلاوانــول در انسان اثرات مفیدی را در جلوگیری از اکسیداسـیون LDL ،تجمع پلاکتـی، بهبـود حساسـیت انسـولینی، بهبود ، بهبود عملکرد اندوتلیال و کـاهش فشـار خـون داشـته اسـت. بنابراین به نظـر می رسد مصرف کاکائو حاوی پلی فنول مـی توانـد از طریـق افـزایش وازودیلاسـیون محیطـی باعـث کـاهش فشـار خـون شـود.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-84/671062-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF

خواص کاکائو و فواید آن برای سلامتی بسیار گسترده بوده، از مهمترین خواص کاکائو و فواید درمانی آن می توان به پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و سکته، افزایش ظرفیت فعالیت فیزیکی و ذهنی و مقابله با سرطان اشاره نمود.

پلـی فنـول هـا بـه خصـوص فلاوونول ها با افزایش تولید NO باعـث گشادی عروق و کاهش فشار خون می شود. چنـدین متاآنالیز هم نشان داده اند که غذاهای پرکاکائو، فشار خون را کاهش میدهند .

به گزارش اقتصاد آنلاین، کاکائو سرشار از چربی، فیبر غذایی، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر است و به دلیل سرشار بودن از مس و پتاسیم در سلامتی و عروق نقش موثری دارد.

شکلات و سایر فرآورده های غنی از فلاونوئید کاکائو، به علت خاصیت کاهندگی فشار خون، به عنوان یک درمان غیردارویی توجه زیادی را به خود جلب کرده اند مطالعات زیادی در زمینه اثر محصولات کاکـائو در انسان انجام شده اند که ایـن مطالعـات اثـرات آنتـی اکسیدانی، اثر بر فشار خون، اثـر مثبـت بـر وضـعیت گلایسمی محصولات کاکائو را بررسی نموده اند شکلات تلخ سبب بهبود فشـارخون و کنتـرل گلیسـمی در بیمـاران دیابتی مبتلا به فشار خون می شود.