برخورد بانک مرکزی با موسسات ناتراز؛ موسسه اعتباری کاسپین منحل شدبه گزارش خبرآنلاین ،برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه اعتباری کاسپین و در اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران، انحلال و شروع عملیات تصفیه این مؤسسه اعتباری ناتراز تصویب شد.

مؤسسه کاسپین سال ۹۴ برای ساماندهی ۸ تعاونی اعتباری غیرمجاز تشکیل شده بود.

۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1870375/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84