برنامه هفتم در مجلس: پیشرفت اقتصادی توام با عدالت یا اضافه شدن 20 هزارهمت بار مالی؟بررسی تغییرات لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق، نشان از رویکرد متفاوتی دارد که بر اساس آن، کارکرد دولت از راهبری توسعه و ایفای نقش به عنوان تنظیم کننده روابط مردم با دولت، به نهادی برای بازتوزیع منابع و انفال بدون توجه به اصل عدالت تغییر کرده است .


منبع: https://tn.ai/2957295