بزرگترین اقتصادهای اروپا از ۱۹۶۰ تا ۲۰۳۰

همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌شود که آلمان تا سال ۲۰۳۰ همچنان یکه تاز این جدول باشد و در رتبه اول بزرگترین اقتصاد اروپا قرار داشته باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انگلستان از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۶۵ بزرگترین اقتصاد اروپا بر حسب تولید ناخالص داخلی بود.

اما از سال ۱۹۶۸ تا سال ۱۹۹۰ آلمان غربی در رتبه اول قرار گرفت و تبدیل به بزرگترین اقتصاد اروپا شد.

ترجمه و تدوین: شیما احمدیان
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/676112-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7