بهره برداری از طرح جدید در فروسیل

رانفور

مبلغ مورد توافق : 6825000 میلیون ریال


 


عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده عرضه عمده شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوینمنبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1-249/706893-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84

 به استحضار می رساند انبار شیراز طبق مصوبه هییت مدیره وگزارش کارشناس رسمی دادگستری موره 1401/11/20 به مبلغ 490 میلیارد ریال طی مبایعه نامه به شماره01/11526 مورخ 1401/11/26 به شرکت آدوراطب فروخته شد. شایان ذکر است سود حاصل از فروش دارایی فوق به مبلغ 460 میلیارد ریال شناسایی گردید.


علت اصلی افزایش 49 درصدی سود خالص شرکت در  صورت های مالی حسابرسی شده نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده، افزایش در سر فصل درآمد های مالیاتی و افزایش در سر فصل تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی و کاهش سرفصل هزینه و ذخیره مالیات .


مبلغ معامله : 86671903500 میلیون ریال


مبلغ قرار داد : 104938 میلیون ریال


ثاخت

کارمزد تعهد پذیره نویسی : 6000 میلیون ریال


به نتیجه رسیدن مزایده فروش ساختمان به مساحت779.55 متر مربع و دارای 520.44 متر مربع کارگاه به قیمت پیشنهادی 863000 میلیون ریال.


وزمین

فروسیل

فروش تعداد 19888000 سهم به مبلغ 159105 میلیون ریال و سود حاصل از فروش به مبلغ 139217 میلیون ریال


پذیرش تعهد پذیره نویسی و تعهد معرفی به خریدار حق تقدم سهام صنایع گلدیران :


برنده مزایده :شرکت خدمات بیمه ای سهند شناور


میهن

عنوان شرکت : داده ورزی فرادیس البرز


بهره برداری از طرح توسعه 18000 تنی فرو سیلیسیم خمین:


 


مبلغ معامله : 950000 میلیون ریال


مناقصه خرید ماشین آلات واحد کاتد مس


افزایش 1.5 برابری ظرفیت تولید کاراخانه و دستیابی به 30000 تن فروسیلیسیم و 10000 تن میکروسیلیکا در سال – پیش بیمی سود حاصل 3150 میلیارد ریال در سال مالی آینده


عدم حصول نتیجه از برگزای مزایده سهام شرکت های مپنا ، سرمایه گذاری معادن فلزات ، بیمه پاسارگاد و گروه ارزش آفرینان پاسارگاد.


دی

طرف قرار داد : شرکت خودروسازی مدیران


مبلغ تعهد : 8000000 میلیون ریال


برگزاری مزایده فروش 13 رقبه املاک با شرایط نقدی


ثقزوی

وتوصا

 


وسرمد

ولبهمن

شفاف سازی در خصوص صورت های مالی :


پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت مطهر ضمیر:


وتوکا

واگذاری قدر السهم شرکت در قرار داد ” مشارکت برای ساخت پروژه مجتمع تجاری مروارید با شهرداری محمدیه” به اشخاص حقیقی.


واگذاری  تعداد 4550 سهم از سهام شرکت عمران قشم  به سازمان منطقه آزاد قشم به صورت نقدی


افق

واحصا

قجام

واگذاری یک قطعه زمین تفریحی گردشگری :


انعقاد قرار داد توسط شرکت توسعه برق شمال با سازمان مهندسی عمران شهر تهران به مبلغ 304950 میلیون ریال.


مبلغ قرار داد:235000 میلیون ریال


تنوین

حخزر

زاگرس

افشای معاملات موضوع 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته :


درآمد بازار گردانی: 3165000 میلیون ریال


انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی بر روی سهام شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به تعداد 225347340 سهم با سررسید 1 ساله 23 % تضمین شده تعداد225347340 سهم شرکت اعتبار ایران تاپایان سر رسید اوراق در توثیق شرکت سرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه قرار گرفت.


مبلغ تعهد : 10000000 میلیون ریال


مبلغ تعهد : 3000000 میلیون ریال


درآمد بازار گردانی: 1408000 میلیون ریال


ونوین

مبلغ قرار داد :3535440 میلیون ریال


دریافت تسهیلات جهت سرمایه گذاری در املاک و تمرکز نیروی انسانی


پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت آب نیروی مکران :


به نتیجه رسیدن برگزاری مزایده فروش ملک با متراژ 596.36 متر مربع و یک ساختمان به متراژ 253.7 متر مربع :


 


تملت

عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با نماد وتوسکا در بازار پایه فرابورس :


پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان:


مبلغ تعهد :10000000 میلیون ریال


آگهی مزایده عمومی املاک تملیکی و مازاد بانک دی


درآمد بازار گردانی : 2520000 میلیون ریال


خرید یک دستگاه  سخاتمان 5 طبقه در تبریز


فروش 60 دستگاه کشنده امپاور


فروش 4000000 سهم از قند بیستون و کشف سود به مبلغ98964 میلیون ریال.


نیرو

شروع مجدد فعالیت قبلی متوقف شده با رفع محدودیت استفاده از گاز خوراک


مبلغ تعهد : 4563800 میلیون ریال


سود و زیان واگذاری : 81621903500 میلیون ریال


تاپکیش

ویسا

وپاسار