به جای بایدها و نبایدها، دستاوردهای دولت تان را بگویید!

 بهتر است بفرمایید دولت شما در ۲۰ ماه مسئولیت خود، در خصوص معضلاتی که ذکر کردید، چه توفیق و دستاوردی داشته است؟ ‌چه کسی باید پاسخگوی روند فزاینده فقر و فساد باشد؟


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/706982-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF عبدالناصر همتی با انتشار ویدیوی اظهارات رئیس‌جمهور نوشت: آقای رئیس جمهور! ‌شما بالاترین مقام اجرایی کشور هستید، ‌گزاره باید و نباید را قبلی‌ها هم داشته‌اند.