تحقق رشد اقتصادی نیازمند جمعیت خلاق و جوان استعضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول شورای زنان و خانواده با اشاره به نقش جمعیت در رشد اقتصادی گفت: اگر قصد داشته باشیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم، نیازمند جمعیت خلاق و جوان هستیم.


منبع: https://tn.ai/2958003