تحقق کمتر از ۲۰درصد تسهیلات تکلیفی در حوزه مسکن / دود شدن و به هوا رفتن وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن!

به گزارش اقتصاد آنلاین، سهمیه تخصیصی به بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن (موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن) تا سال دوم پس از اجرای قانون یعنی تا شهریور ۱۴۰۲ برابر ۸۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که تاکنون صرفاً مبلغ ۱۴۷ هزارمیلیارد تومان یعنی معادل ۸/ ۱۹ درصد از تسهیلات تکلیفی در حوزه مسکن در طی دوسال گذشته توسط بانک‌های عامل پرداخت گردیده است.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی در عدم تخصیص منابع مصوب در قانون بودجه سال جاری در حوزه مسکن، تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن با محوریت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، با چالش های جدی مواجه خواهد بود.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-10/731246-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

 لازم به ذکر است علی رغم تصریح در متن بند (ه) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری مبنی بر جریمه مالیاتی بانک‌های عامل توسط سازمان امور مالیاتی، تاکنون اقدامی در این خصوص توسط این سازمان صورت نپذیرفته است.