تصمیم ویژه وزارت اقتصاد درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ + جزییات

در این ارائه دو طرح مطرح شد. اول اینکه مزد منطقه ای به صورت کلی اجرا شود، دوم اینکه مزد به صورت ملی تعیین شود. اما میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1861016/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA

با توجه به اینکه عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است. مطرح شد یکی از روش ها برای بهتر تعیین کردن دستمزد کارگران این است عدد حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد.

یکی از موضوعاتی که مطرح شد، بحث بازنشستگی بود, افرادی که ۲سال پایانی خدمت خود هستند، اگر دستمزدشان به صورت منطقه ای تعیین شود، نیازمند بررسی قبل از اجرا برای بحث بازنشستگی این افراد است. کارشناسان تأمین اجتماعی مخالف اجرای مزد منطقه ای بودند.

درهمان جلسه کارشناسان تامین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقه ای مطرح کردند. زیرساخت ها باید تغییر کند و با شرایط فعلی امکان اجرا نیست.