تصویر کوپن ارزاق شهری و روستایی، ۴۰ سال پیش

تصویر کوپن ارزاق شهری و روستایی، ۴۰ سال پیش

تصویر کوپن ارزاق شهری و روستایی، ۴۰ سال پیش

۲۳۳۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1838680/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4

۴۰ سال پیش برای چهارمین دوره،‏ ستاد بسیج اقتصادی توزیع کوپن‌های شهری، روستایی و عشایری را آغاز کرد. روزنامه اطلاعات ۲۳ آبان ۱۳۶۲ در گفت‌وگویی جزئیات توزیع کالابرگ‌های دوره چهارم را اطلاع رسانی کرد. این کوپن ها توسط بانک توزیع می شده و برای دریافت ده تومان دریافت می شده است.