تماشای آنلاین کارتون باب اسفنجی؛ این قسمت رشد فورانی دختر آقای خرچنگ

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/696482-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DA%86%D9%86%DA%AF

به گزارش اقتصادآنلاین، در قسمت جدید کارتون باب اسفنجی، دختر آقای خرچنگ یک شبه فورانی رشد می کند و پدرش مجبور می شود برای سیر کردن او دزدی کند و…