تمام هدف دشمن از تحریم‌ها این است که تولید کشورمان را دچار توقف کنند

رییسی: تمام هدف دشمن از تحریم‌ها این است که تولید کشورمان را دچار توقف کنند


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/736981-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF