توافق ایران و عراق درباره توسعه میدان‌های نفتی و گازی مشترک

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/716158-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9

وزیر نفت از امضای یادداشت تفاهم بین ایران و عراق در زمینه توسعه میدان‌های مشترک نفتی و گازی خبر داد.

وزیر نفت از توسعه میادین نفتی و گازی و مشترک با عراق خبر داد.