ثبت‌نام هشتمین دوره کارآموزی همراه اول تا 29 شهریور ادامه داردثبت‌نام هشتمین دوره کارآموزی همراه اول با موقعیت‌های کارآموزی متنوع تا 29 شهریور ادامه دارد.


منبع: https://tn.ai/2958040