جدول حقوق 1403 منتشر شد / تغییرات اعداد را ببینید

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ منتشر شد/ تغییرات اعداد را ببینید

موضوع با تصویب افزایش 35.3 درصدی حداقل دستمزد بدون تایید و امضای گروه کارگری خاتمه یافت.

بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از 5 میلیون و 308 هزار تومان به 7 میلیون و 182 هزار و 106 تومان افزایش یافت.

حداقل دستمزد 1403

حداقل دستمزد 1403

223225

منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1885852/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF