جدیدترین قیمت خرید آپارتمان در منطقه ازگل تهرانفهرست قیمت خرید آپارتمان در منطقه ازگل تهران به شرح زیر است.

قیمت روز واحدهای مسکونی در محلات مختلف تهران

متراژ قیمت
آپارتمان ۹۷متری دو خواب ۷.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۸۰ متری دوخواب ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۱۱۷ متری دو خواب ۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۶۰ متری دو خواب ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۷۵ متری تک خواب ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۹۸ متری دوخواب ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۶۰ متری دوخواب ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۸۰ متری دوخواب ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۸۲ متری دوخواب ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

بیشتر بخوانید:

۲۱۷ ۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1707605/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86