جدیدترین قیمت گوشت در بازار مشخص شد/ جدول قیمت

گردن گوسفندی

۲۸۰,۰۰۰

راسته با استخوان گوسفندی

۳۲۰,۰۰۰

نیم شقه سردست گوسفند

شقه لاشه گوسفندی

۳۷۰,۰۰۰

ران پاک کرده گوساله

۳۷۵,۰۰۰

سر دست پاک کرده گوساله

۲۹۰,۰۰۰

نام محصول

کف دست گوسفندی با ماهیچه

۳۵۵,۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۲۵۰.۰۰۰

۳۶۵.۰۰۰

سردست گوسفندی

۳۸۰,۰۰۰

گردن گوساله

۱۹۰,۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی

۴۱۰,۰۰۰

قلوگاه گوساله

۱۹۵,۰۰۰

ماهیچه گوساله

قلم گوساله

۱۱۵,۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی

۳۹۰,۰۰۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1779985/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

۳۷۰.۰۰۰

قیمت واحد کیلوگرم (تومان)