جزئیات دخل و خرج کشور در دوره پهلوی اول

اطلاعات نوشت :لایحه بودجه کشور در سال ۱۳۱۲ در ۳۰ فروردین ۱۳۱۲ در مجلس شورای ملی تصویب می‌شود. روزنامه اطلاعات عصر آن روز لایحه بودجه را در چند صفحه منتشر می‌کند.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1756381/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84

جزئیات دخل و خرج کشور در دوره پهلوی اول